Sam Sunderland prepares for Dakar 2014

Photo: Honda
Photo: Honda
Photo: Honda

Check out as Sam Sunderland of Honda HRC Rally prepares for Dakar 2014 in the sand.